Filtry Wody Filtry wody dla domu i przemysłu

Parametry fizykochemiczne wody

Post

Jakość wody do picia

Woda przeznaczona do celów spożywczych dla ludzi musi spełniać odpowiednią jakość – parametry fizykochemiczne, które określa:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294),

  • Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE z dnia 5 grudnia 1998 r. Nr 330, s. 32).

W wymienionych powyżej aktach prawnych przedstawione zostały wartości normatywne parametrów, w tym również parametry fizykochemiczne reprezentujących związki organiczne. Wśród wskaźników świadczących o występowaniu materii organicznej w wodzie wymienić należy m.in. ogólny węgiel organiczny (OWO), utlenialność oraz barwę. Dopuszczalne stężenia utlenialności wynoszą 5 mg/l, natomiast barwa powinna być „akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”. W przypadku OWO wartość normatywna również określona została terminem „bez nieprawidłowych zmian”. W pracy (Mołczan M., Szlachta M., i in., 2006) stwierdzono, że „nieprawidłowe zmiany” mogą nastąpić wówczas gdy różnica między maksymalną i minimalną zawartością OWO w skali roku przekracza 40% wartości minimalnej. Według wytycznych World Health Organization (WHO) dotyczących jakości wody do picia wartość OWO nie powinna przekraczać 5 mg/l.

Jakość wody bogatej w związki organiczne może ulegać znacznemu pogorszeniu. Z tego powodu precyzyjna analiza zawartości OWO w naturalnych wodach jest bardzo istotna. Unormowania dotyczące zawartości NOM odnaleźć można w następujących aktach prawnych tj:

  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludność w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz.1728),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Parametry fizykochemiczne a uzdatnianie wody

Dla wód powierzchniowych kategorii A1, A2 i A3 określono graniczne stężenia ogólnego węgla organicznego charakteryzującego parametry fizykochemiczne: jeśli stężenie OWO nie przekracza 5 mg/l, możliwe jest zastosowanie tylko fizycznych metod uzdatniania, w przypadku stężenia 10 mg/l konieczne jest uzdatnianie za pomocą typowych metod fizycznych i chemicznych, w przypadku zawartości OWO sięgającej 15 mg/l wymagane jest wysokosprawne uzdatnianie fizyczne a następnie chemiczne (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728). Natomiast rozpatrując odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi maksymalne stężenie OWO wynosić może 30 mg/l (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Urządzenia do uzdatniania wody pitnej

Zobacz także: