Filtry Wody Filtry wody dla domu i przemysłu

Zanieczyszczenia wód - uzdatnianie wody

Post

Zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wynikające z działalności człowieka mają źródło w większości przypadków ze ścieków, środków ochrony roślin i nawozów lub odcieków ze składowisk odpadów. Często też zanieczyszczenia wód mogą być dostarczane z opadami atmosferycznymi. Jednymi z najbardziej powszechnych (ok. 60 rodzajów) zanieczyszczeń organicznych pochodzenia antropogenicznego są polichlorowane bifenyle (PCB), które w swojej cząsteczce zawierają 1-10 atomów chloru. PCB Są bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego, mimo iż ich stężenie w wodzie jest niewielkie. Mają małą rozpuszczalność w wodzie oraz powinowactwo do sorbowania się na stałych cząstkach. Istnieje ryzyko gromadzenia się ich w tkance tłuszczowej, drażnią skórę, upośledzają enzymatyczną gospodarkę komórkową oraz mogą działać negatywnie na wątrobę i nerki. PCB wykazują charakter liofilowy i znaczną trwałość.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Oprócz PCB w wodach powierzchniowych występują również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ich obecność w wodzie świadczy głównie o zanieczyszczeniach wody spowodowanych  dopływami ścieków z gazowni, koksowni, zakładów przeróbki ropy naftowej, węgla, rafineryjnych. WWA wykazują właściwości mutagenne i rakotwórcze, a za najbardziej szkodliwy uważany jest benzo(a)piren. W ciekach niezanieczyszczonych stężenie WWA stwierdza się w granicach do kilkunastu ng/l, natomiast w przypadku zanieczyszczenia stężenie wzrasta nawet do kilku tysięcy ngl. Rozpuszczalność w wodzie tego rodzaju substancji organicznych jest niewielka. Ze względu na sorbowanie na cząstkach stałych i zawiesinach największe stężenie osiągane jest w warstwie osadów dennych. W tym środowisku ulegają bardzo wolnym procesom biochemicznym.

Zanieczyszczenia wód pestycydami

Podobne działanie wykazują pestycydy dopływające do cieków razem ze spływami z pól uprawnych lub podczas obfitych opadów atmosferycznych. Pestycydy również wykazują własności kancerogenne. Jako jeden z najtrwalszych i najbardziej niebezpiecznych dla środowiska naturalnego uważany jest dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) – silny środek owadobójczy. Środek ten może utrzymywać się w środowisku aż do około 30 lat, Obecnie obowiązuje zakaz stosowania DDT.

Związki ropopochodne w wodach

W wodach sąsiadujących z zakładami zajmującymi się przetwórstwem ropy naftowej mogą pojawić się związki ropopochodne. Ich stężenia najczęściej osiągają wartość do 1,0 g/m3, ale w wodach o silnym zanieczyszczeniu mogą być wielokrotnie wyższe. Do najpowszechniej występujących zanieczyszczeń wód tego typu zalicza się: etylobeznen, benzen, toksyczne i bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie ksyleny oraz toluen.

Obok węglowodorów, wśród zanieczyszczenia wód powierzchniowych występują często substancje powierzchniowo czynne (SPC). Najczęściej ich obecność jest wykrywana na terenach o małym stopniu skanalizowania. W składzie wód odnotowywane są również estrogeny, dioksyny, furany.

Zanieczyszczenia wody pojawiające się przy jej uzdatnianiu

Niepożądane związki organiczne mogą pojawić się także w trakcie trwania procesów uzdatniania wody, szczególnie utleniania i dezynfekcji. Zalicza się do nich uboczne produkty utleniania (UPU). Powstają po dodaniu silnego utleniacza do wody zawierającej prekursory. Rodzaj powstających substancji zależy w głównej mierze od budowy chemicznej prekursorów, ich właściwości i stężenia, dawki utleniacza i warunków prowadzenia procesu.

Uzdatnianie wody do celów spożywczych

Poprawny dobór filtrów do usuwania zanieczyszczeń z wody spożywczej powinien być oparty na przeprowadzonych wcześniej badaniach wody surowej. Uzdatnianie wody ze studni często wymaga zastosowania skomplikowanej technologii, dlatego ważne aby decyzję zakupową warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą z branży filtracji wody.

Mnogość zanieczyszczeń występujących w wodach podziemnych i powierzchniowych jest tak duża, że aby się od nich w pełni uchronić niezbędne jest posiadanie domowych urządzeń do uzdatniania wody, zmiękczacza wody np. EcoWater eVolution 400 Boost, odżelaziacza wody, bakteriobójczej lampy UV np. TMA V40, czy systemu odwróconej osmozy. To, które z nich warto zainstalować jest kwestią indywidualną uzależnioną od jakości wody trafiającej do instalacji. Jeśli chcesz zadbać o prawidłową filtrację wody w swoim domu, to skontaktuj się z nami, a nasi eksperci doradzą Ci najlepsze rozwiązania.

Zobacz także: