Chat with us, powered by LiveChat

Analiza Bakteriologiczna Wody

//Analiza Bakteriologiczna Wody

Analiza Bakteriologiczna Wody

Analiza bakteriologiczna wody dla celów sanitarnych obejmuje oznaczenia „ogólnej” liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych oraz wskaźników zanieczyszczenia kałowego. Obecność nie chorobotwórczych bakterii fekalnych wskazuje na kałowe zanieczyszczenie wody i możliwość wystąpienia mikroorganizmów chorobotwórczych. Do wskaźników kałowego zanieczyszczenia należą bakterie stale występujące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Są to bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz beztlenowe laseczki z gat. Clostridium perfringens.

 • Ogólna liczba bakterii:

  1. Bakterie psychrofilne są wskaźnikami zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. Ich optymalna temperatura rozwoju wynosi od 10 do 25 °C ( zwykle około 20°C).
  2. Do bakterii mezofilnych zalicza się między innymi większość bakterii chorobotwórczych oraz bakterie występujące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ich optymalna temperatura rozwoju wynosi od 25 do 40oC ( zwykle 37°C).
  3. Oznaczenie „ogólnej” liczby bakterii przeprowadza się metodą płytkową Kocha. Wyniki badań podaje się jako „ogólną” liczbę bakterii występującą w 1 cm3 wody.
 • Wskaźniki fekalnego zanieczyszczenia wody:

  Określając jakość bakteriologiczną przy dopuszczaniu wody do picia czy do kąpieli niemożliwe jest jej badanie w kierunku wykrywania wszystkich organizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych, jakie mogłyby przedostać się do wody wraz z kałem ludzi i zwierząt oraz ze ściekami, szczególnie bytowo-gospodarczymi. Dlatego też jakość bakteriologiczną wody określa się na podstawie badań obecności tzw. bakterii wskaźnikowych. Stanowią one naturalną mikroflorę jelitową człowieka i zwierząt ciepłokrwistych. Wykrycie ich obecności w badanej próbce wody wskazuje na jej kałowe zanieczyszczenie i tym samym na duże prawdopodobieństwo obecności również drobnoustrojów chorobotwórczych.

  Niżej opisano główne organizmy wskaźnikowe zanieczyszczenia wody odchodami – Escherichia coli, termotolerancyjne i inne bakterie grupy coli, pa­ciorkowce kałowe i spory bakterii z rodzaju Clostridium redukujących siarczyny.

  Termotolerancyjne bakterie grupy coli

  Grupa ta określana jest jako bakterie grupy coli, które są zdolne do fermentacji laktozy w temperaturze 44-45°C. Obejmuje ona rodzaj Escherichia i w mniejszym stopniu gatunki z rodzajów Klebsiella, Enterobacter i Citrobacter. Termotoleran­cyjne bakterie grupy coli, inne niż E. coli, mogą pochodzić z wód wzbogaconych w substancje organiczne, takich jak ścieki przemysłowe lub z rozkładających się resztek pochodzenia roślinnego i z gleby.

  Bakterie grupy coli (wszystkie bakterie grupy coli)

  Bakterie grupy coli zostały dawno uznane za odpowiedni wskaźnik mikro­biologiczny jakości wody do picia, głównie ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Termin „bakterie grupy coli” odnosi się do Gram ujem­nych pałeczek zdolnych do wzrostu w środowisku zawierającym sole żółciowe lub inne związki powierzchniowo czynne. Wszystkie mają podobne właściwości hamowania wzrostu i zdolnych do fermentacji laktozy w temperaturze 35-37°C z wytworze­niem kwasu, gazu i aldehydów w ciągu 24-48 godzin. Są one także oksydazo-ujemne i nie tworzą form przetrwalnikowych. Zgodnie z definicją, bakterie grupy coli wykazują aktywność ß-galaktozydazy.

  Tradycyjne bakterie grupy coli były uważane za należące do rodzajów Escherichia, Citrobacter, Enterobacter i Klebsiella.

  Paciorkowce kałowe

  Termin „paciorkowce kałowe” odnosi się do tych paciorkowców, które zwy­kle występują w odchodach ludzi i zwierząt.  Taksonomicznie należą one do rodzajów Enterococcus i Streptococcus. Paciorkowce kałowe rzadko rozmnażają się w zanieczyszczonych wodach i są bardziej wytrzymałe niż E. coli i bakterie grupy coli. Dlatego ich zasadniczą wartością dla analizy wody jest spełnianie roli dodatkowego wskaźnika jakości uzdatniania wody. Oprócz tego paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie i mogą być przydatne w rutynowej kontroli przeprowadzanej po ułożeniu nowych lub po wykonaniu napraw istniejących przewodów wodociągowych. Są także wykorzystywane do wykrywania zanieczyszczeń powodowanych spływem powierzchniowym do wód gruntowych lub powierzchniowych.

  Bakterie z rodzaju Clostridium redukujące siarczyny

  Są to organizmy beztlenowe tworzące formy przetrwalnikowe. Najbardziej charakterystycznym organizmem tej grupy jest Clostridium perfringens , który znajduje się zwykle w odchodach. Jednakże w znacznie mniej­szych ilościach niż E.coli. Organizmy te nie są wyłącznie pochodzenia kałowego i mogą pochodzić z innych źródeł naturalnych. Przetrwalniki tych bakterii mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej niż bakterie z grupy coli i są oporne na dezyn­fekcję. Obecność ich w wodzie poddanej dezynfekcji może zatem wskazywać na niedociągnięcia w uzdatnianiu wody i uwidaczniać fakt, że organizmy patogenne oporne na dezynfekcję mogły przetrwać proces uzdatniania. W szczególności obecność C. perfringens w filtrowanej wodzie wodociągowej może wskazywać na niedociągnięcia w procesie filtracji. Cechą charakterystyczną tych organizmów jest zdolność do długiego przeżywania w środowisku, a więc mogą one być wskaźnikiem sporadycznych czy dawnych zanieczyszczeń.

By |2019-08-07T11:11:36+00:00Wrzesień 24th, 2018|Poradnik|Możliwość komentowania Analiza Bakteriologiczna Wody została wyłączona