Analiza Bakteriologiczna Wody

//Analiza Bakteriologiczna Wody

Analiza Bakteriologiczna Wody

Analiza bakteriologiczna wody dla celów sanitarnych obejmuje oznaczenia „ogólnej” liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych oraz wskaźników zanieczyszczenia kałowego. Obecność nie chorobotwórczych bakterii fekalnych wskazuje na kałowe zanieczyszczenie wody i możliwość wystąpienia mikroorganizmów chorobotwórczych. Do wskaźników kałowego zanieczyszczenia należą bakterie stale występujące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Są to bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz beztlenowe laseczki z gat. Clostridium perfringens.

 • Ogólna liczba bakterii wodzie

  1. Bakterie psychrofilne są wskaźnikami zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. Ich optymalna temperatura rozwoju wynosi od 10 do 25 °C ( zwykle około 20°C).
  2. Do bakterii mezofilnych zalicza się między innymi większość bakterii chorobotwórczych oraz bakterie występujące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ich optymalna temperatura rozwoju wynosi od 25 do 40oC ( zwykle 37°C).
  3. Oznaczenie „ogólnej” liczby bakterii przeprowadza się metodą płytkową Kocha. Wyniki badań podaje się jako „ogólną” liczbę bakterii występującą w 1 cm3 wody.
 • Wskaźniki fekalnego zanieczyszczenia wody

  Określając jakość bakteriologiczną przy dopuszczaniu wody do picia czy do kąpieli niemożliwe jest jej badanie w kierunku wykrywania wszystkich organizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych, jakie mogłyby przedostać się do wody wraz z kałem ludzi i zwierząt oraz ze ściekami, szczególnie bytowo-gospodarczymi. Dlatego też jakość bakteriologiczną wody określa się na podstawie badań obecności tzw. bakterii wskaźnikowych. Stanowią one naturalną mikroflorę jelitową człowieka i zwierząt ciepłokrwistych. Wykrycie ich obecności w badanej próbce wody wskazuje na jej kałowe zanieczyszczenie i tym samym na duże prawdopodobieństwo obecności również drobnoustrojów chorobotwórczych.

  Niżej opisano główne organizmy wskaźnikowe zanieczyszczenia wody odchodami – Escherichia coli, termotolerancyjne i inne bakterie grupy coli, pa­ciorkowce kałowe i spory bakterii z rodzaju Clostridium redukujących siarczyny.

  Termotolerancyjne bakterie grupy coli w studni

  Grupa ta określana jest jako bakterie grupy coli, które są zdolne do fermentacji laktozy w temperaturze 44-45°C. Obejmuje ona rodzaj Escherichia i w mniejszym stopniu gatunki z rodzajów Klebsiella, Enterobacter i Citrobacter. Termotoleran­cyjne bakterie grupy coli, inne niż E. coli, mogą pochodzić z wód wzbogaconych w substancje organiczne, takich jak ścieki przemysłowe lub z rozkładających się resztek pochodzenia roślinnego i z gleby.

  Bakterie grupy coli (wszystkie bakterie grupy coli) w wodzie pitnej

  Bakterie grupy coli zostały dawno uznane za odpowiedni wskaźnik mikro­biologiczny jakości wody do picia, głównie ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Termin „bakterie grupy coli” odnosi się do Gram ujem­nych pałeczek zdolnych do wzrostu w środowisku zawierającym sole żółciowe lub inne związki powierzchniowo czynne. Wszystkie mają podobne właściwości hamowania wzrostu i zdolnych do fermentacji laktozy w temperaturze 35-37°C z wytworze­niem kwasu, gazu i aldehydów w ciągu 24-48 godzin. Są one także oksydazo-ujemne i nie tworzą form przetrwalnikowych. Zgodnie z definicją, bakterie grupy coli wykazują aktywność ß-galaktozydazy.

  Tradycyjne bakterie grupy coli były uważane za należące do rodzajów Escherichia, Citrobacter, Enterobacter i Klebsiella.

  Paciorkowce kałowe w wodzie

  Termin „paciorkowce kałowe” odnosi się do tych paciorkowców, które zwy­kle występują w odchodach ludzi i zwierząt.  Taksonomicznie należą one do rodzajów Enterococcus i Streptococcus. Paciorkowce kałowe rzadko rozmnażają się w zanieczyszczonych wodach i są bardziej wytrzymałe niż E. coli i bakterie grupy coli. Dlatego ich zasadniczą wartością dla analizy wody jest spełnianie roli dodatkowego wskaźnika jakości uzdatniania wody. Oprócz tego paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie i mogą być przydatne w rutynowej kontroli przeprowadzanej po ułożeniu nowych lub po wykonaniu napraw istniejących przewodów wodociągowych. Są także wykorzystywane do wykrywania zanieczyszczeń powodowanych spływem powierzchniowym do wód gruntowych lub powierzchniowych.

  Bakterie z rodzaju Clostridium w wodzie spożywczej

  Są to organizmy beztlenowe tworzące formy przetrwalnikowe. Najbardziej charakterystycznym organizmem tej grupy jest Clostridium perfringens , który znajduje się zwykle w odchodach. Jednakże w znacznie mniej­szych ilościach niż E.coli. Organizmy te nie są wyłącznie pochodzenia kałowego i mogą pochodzić z innych źródeł naturalnych. Przetrwalniki tych bakterii mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej niż bakterie z grupy coli i są oporne na dezyn­fekcję. Obecność ich w wodzie poddanej dezynfekcji może zatem wskazywać na niedociągnięcia w uzdatnianiu wody i uwidaczniać fakt, że organizmy patogenne oporne na dezynfekcję mogły przetrwać proces uzdatniania. W szczególności obecność C. perfringens w filtrowanej wodzie wodociągowej może wskazywać na niedociągnięcia w procesie filtracji. Cechą charakterystyczną tych organizmów jest zdolność do długiego przeżywania w środowisku, a więc mogą one być wskaźnikiem sporadycznych czy dawnych zanieczyszczeń.

Jak pozbyć się bakterii z wody

Co zrobić gdy w wodzie występują bakterie? Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest montaż bakteriobójczej lampy UV. Sterylizator UV wody pozwoli na skuteczne usunięcie bakterii oraz mikroorganizmów z wody. W naszej ofercie posiadamy lampy UV TMA i Sterilight. Najczęstszym wyborem dla domów jednorodzinnych jest lampa UV TMA V25. Należy również pamiętać, że przed lampą UV należy wcześniej uzdatnić wodę, aby zapewnić maksymalną transparentność. Może to zostać zrelizowane za pomocą filtra wstępnego narurowego o mikronażu co najmniej  mikron.

By |2020-12-10T15:45:22+00:00Wrzesień 24th, 2018|Poradnik|Możliwość komentowania Analiza Bakteriologiczna Wody została wyłączona
X